t

Kế hoạch năm học 2014- 2015

Thứ ba - 25/11/2014 09:41
Kế hoạch năm học 2014- 2015
 UBND HUYỆN QUỐC OAI                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN CẤN HỮU                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phóc
       
    Số: 02 /KH- MNCH                                                                                                      Cấn Hữu, ngày 20  tháng  09  năm 2014
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015
 
Căn cứ Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày 18/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2014-2015.
Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ Công văn số 7595/SGD&ĐT-GDMN ngày  21 tháng 8 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2014 - 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015 của ngành Giáo dục và Đào tạo Quốc Oai.
          Căn cứ vào hướng dẫn số 276/GD&ĐT-GDMN ngày 28/8/2014 của Phòng GD&ĐT Quốc Oai hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015;
Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của nhà trường;
Căn cứ vào tình hình thực tế xã hội của địa phương;
Căn cứ vào đặc điểm của nhà trường, trường MN Cấn Hữu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi.
          - Được sự quan tâm của Đảng ủy – HĐND-UBND xã, HĐGD và các Ban ngành đoàn thể trong xã luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Phong trào giáo dục mầm non được ổn định và phát triển cân đối trong toàn xã.
      - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của phòng GD & ĐT, sự quan tâm đã giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
      - Về trình độ chuyên môn của đội ngũ Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên :đạt 100% trình độ chuẩn và 40% trên chuẩn.
     - Đội ngũ Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên nhiệt tình yêu nghề, mến trẻ.
     - GV được đóng bảo hiểm và được xét tuyển vào biên chế ngày một nhiều hơn.
     - Nhận thức của các bậc phụ huynh ngày càng tiến rõ nét.
 2. Khó khăn.
       - Trường mầm non Cấn Hữu thuộc địa bàn rộng dân số đông, trường hiện có 5 khu nằm rải rác trên toàn xã, đặc biệt có khu Cây Chay nằm cách khu trung tâm gần 10km, công tác quản lý chỉ đạo gặp nhiều khó khăn.
      - Tình hình đội ngũ nhà trường nhiều bất cập: Số giáo viên cao tuổi đông. Do vậy việc thực hiện chương trình giáo duc mầm non và áp dụng Công nghệ thông tin còn hạn chế.
     - Một  số giáo viên hợp đồng huyện chưa được tuyển dụng biên chế nên chưa yên tâm tác.
   - Về Cơ sở vật chất:
    + Một số phòng học ở các điểm lẻ còn chật hẹp chưa đáp ứng nhu cầu của trẻ.
    + Khu Cấn Thượng chưa có công trình phụ trợ: Cổng, tường bao....
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
1. Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 29/6/2014 của chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương khoá XI về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” ; Thực hiện sáng tạo các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.
2. Tham mưu để xây dựng cơ sở vật chất, ưu tiên các nguồn lực để duy trì và nâng cao kết qủa phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và đề án “ Nâng cao chất lượng GDMN đến năm 2015”.
3. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ giáo viên, nhân viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục.
4. Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục ; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non .
5. Tăng cường công tác quản lý giáo dục, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá giáo viên, nhân viên.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua của ngành.
1.1. Chỉ tiêu phấn đấu:
* Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
- Phấn đấu 100% Cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện tốt các cuộc vận động, lồng ghép các nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào trong các nội dung giáo dục và hoạt động của nhà trường.
- Tổ chức bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Xây dựng tấm gương điểm hình tiên tiến.
- Thực hiện tốt quy  dân chủ trong nhà trường.
* Thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"  và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"  gắn với việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ . Xây dựng các phong trào thi đua thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô (10/1954-10/2014)
 - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống trong sáng lành mạnh, có tác phong sư phạm.
- 100% giáo viên, nhân viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn.
- Phấn đấu 5/5 khu trường có môi trường xanh sạch đẹp và an toàn.
          - Phấn đấu trường đạt tiêu chuẩn “Trường học thân thiện học sinh tích cực” loại tốt.
- Phấn đấu 5/5 khu trường có nhà vệ sinh phù hợp.
- 5/5 điểm  trường có nguồn nước sạch.
- 5/5 điểm trường sân chơi có đồ chơi ngoài trời.
* Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo gắn nội dung “ Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” với thực hiện Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tổ chức học tập, quán triệt trong đội ngũ  cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường về phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ. Coi đây  là phương châm cần quán triệt thực hiện thường xuyên trong toàn trường .
 - Phấn đấu không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo
- Phấn đấu trong năm học đảm bảo an toàn cho trẻ không để xảy ra tình trạng tai nạn thương tích.
1.2. Biên pháp thực hiện
          - Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ giáo viên, nhân viên học tập .
          - Tổ chức cam kết việc thực hiện các cuộc vận động , các phong trào thi đua đối với giáo viên.
          - Chỉ đạo giáo viên lồng ghép các bài hát dân ca, trò chơi dân gian vào trong các  nội dung giáo dục.
          - Xây dựng tập thể đoàn kết, kịp thời xử lý những vướng mắc tại trường.
          - Tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời các tấm gương điển hình tiên tiến.
2. Phát triển số lượng:
2.1. Chỉ tiêu phấn đấu
* Quy mô phát triển:
Tổng số nhóm, lớp: 23, tổng số cháu ra lớp 606/944 cháu. Đạt 64 % so với số trẻ XH.
Trong đó:
+ Nhà trẻ : 6 nhóm, 155 cháu   đạt 35 % cháu trong  độ tuổi xã hội ra lớp.
Nhóm: 24 – 36 tháng: 6 nhóm,155 cháu. Bình quân trẻ/lớp: 26 trẻ/lớp
+ Mẫu giáo: 17 lớp, 451 cháu  đạt 90 % cháu trong độ tuổi xã hội ra lớp.
Lớp 5 tuổi: 5 lớp, 174 cháu. Bình quân trẻ/lớp: 35 trẻ/lớp
Lớp 4 tuổi: 6 lớp, 142 cháu. Bình quân trẻ/lớp: 24 trẻ/lớp
Lớp 3 tuổi: 6 lớp, 135 cháu. Bình quân trẻ/lớp: 23 trẻ/lớp
- Phấn đấu tỷ lệ chuyên cần nhà trẻ 90% mẫu giáo 95%
- 100 % trẻ đến trường được học 2 buổi/ngày
- Huy động 2/4 đạt 50% trẻ khuyết tật thể nhẹ ra lớp.
2.2. Biện pháp thực hiện:
Tổ chức vận động, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, nhân dân địa phương huy động trẻ tới trường đảm bảo đạt chỉ tiêu số lượng trẻ ra lớp theo kế hoạch.
Làm tốt công tác tuyển sinh trẻ ở các độ tuổi ra lớp.
Phối hợp cùng hai cấp học: cấp tiểu học, cấp THCS phân công giáo viên xuống từng đội ,từng thôn để điều tra phổ cập - chống mù chữ  đối tượng từ 0- 60 tuổi.
Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và nhân dân bằng nhiều hình thức: Tổ chức tốt ngày hội đến trường của bé, tổ chức các hội thi, tổ chức họp phụ huynh, các bài viết trên loa truyền thanh của xã….
          Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác giao lưu, giao tiếp hàng ngày với các bậc cha mẹ học sinh, tạo dựng được niềm tin và thiết chặt mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường.
          Chỉ đạo các lớp có học sinh khuyết tật thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại lớp.
3. Tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi và thực hiện Đề án “Nâng cao  chất lượng giáo dục mầm non đến năm 2015.
3.1. Công tác phổ cập trẻ 5 tuổi.
Duy trì kết quả phổ cập trẻ 5 tuổi, giữ vững đơn vị đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Huy động tối đa trẻ 5 tuổi ra lớp: 6 lớp, 174 cháu đạt tỷ lệ 100% trẻ trong độ tuổi, phấn đấu 174 cháu 5 tuổi đến trường được học 2 buổi/ngày.Tỷ lệ trẻ ăn bán trú tại trường 55%, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường: 95%
Thực hiện giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật : thu hút 3/6 trẻ đạt 50%  khuyết tật thể nhẹ ra lớp.
3.2 Thực hiện Đề án “nâng cao chất lượng giáo dục mầm non đến năm 2015
- Phấn đấu đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu theo Đề án  “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non đến năm 2015”.
- Huy động : 65-70% trẻ mầm non trong độ tuổi xã hội đến trường.
-Trong đó : 35% trẻ nhà trẻ, 96% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp. Huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường.
- Nhà trường hiện có 4/4 Cán bộ quản lý đạt 100% đạt chuẩn về kiến thức quản lý giáo dục, đạt trình độ đào tạo trên chuẩn. Phấn đấu 4/4 Cán bộ quản lý  đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị.
-Giáo viên đạt 100% chuẩn trình độ đào tạo. Phấn đấu trong năm học có 60% trên chuẩn
- Phấn đấu có 60%  CBGVNV  có trình độ A, B tin học.
- Phấn đấu tách trường mầm non thành 2 trường trong năm học.
4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt  động chăm sóc – giáo dục trẻ
4.1. Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng trẻ.
4.1.1. Chỉ tiêu phấn đấu:
* Công tác tổ chức bán trú cho trẻ:
+ Số khu mầm non tổ chức ăn: 4 khu
+ Số nhóm, lớp tổ chức bán trú 25/26 , đạt tỷ lệ 96% so tổng số nhóm, lớp.
+ Số trẻ bán trú tại trường  cháu, đạt tỷ lệ 54%
- Trong đó: Nhà trẻ  8 nhóm, số cháu bán trú  90 cháu, đạt tỷ lệ 58% so với trẻ ra lớp.
                  Mẫu giáo: 18 lớp, số cháu bán trú  260 cháu, đạt tỷ lệ 58% so với trẻ ra lớp.
                  Lớp mẫu giáo 5 tuổi:  6 lớp, số cháu bán trú 80 cháu, đạt tỷ lệ 50 % so với trẻ ra lớp.
- Mức ăn: 11.000 đ:   Nhà trẻ: 2 bữa chính
                                   Mẫu giáo: 1 bữa chính + 1 bữa phụ
- Chế độ ăn: cơm, cháo
- Phấn đấu tỷ lệ Kcalo đạt được từ 650-850kcal/ngày
- Xây dựng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng: Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Xây dựng vườn rau sạch tại khu Cấn Thượng.  Đưa nội dung giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe vào chương trình chăm sóc giáo dục phù hợp với độ tuổi của trẻ. Thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống suy dinh dưỡng trong nhà trường.
-Cân đo vào biểu đồ hàng tháng đối với trẻ Suy dinh dưỡng thông báo cho gia đình để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý nuôi dưỡng trong nhà trường, quản lý chặt chẽ bữa ăn cho trẻ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ và nâng cao chất lượng bữa ăn.
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ ,phát hiện kịp thời các bệnh học đường các bệnh học đường: các bệnh răng miệng, gù vẹo cột sống, béo phì, hen phế quản, suy dinh dưỡng....
- Tổ chức vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường theo kế hoạch 1 tuần / lần.
- Phấn đấu xây dựng 3 bếp ăn bán trú đủ điều kiện và được cấp giấy chứng nhận bếp ăn đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
* Công tác chăm sóc sức khỏe:
- Thực hiện tốt theo thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT -BGDĐT- BYT ngày 18 tháng 6 năm 2013. Quy định đánh giá công tác tại các cơ sở giáo dục Mầm non.
- Phấn đấu tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt 95%. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng so với đầu năm là 1%.
- Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ: 2 lần/năm. Tổ chức cân trẻ ít nhất 4 lần/năm và đo 2 lần /năm .đối với trẻ suy dinh dưỡng được cân đo hàng tháng để theo dõi và kịp thời có biện pháp .
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ít nhất 1 lần/năm học.
- Công tác chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho trẻ: 100% trẻ có đầy đủ đồ dùng vê sinh cá nhân. Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ hàng ngày.
- 100% giáo viên thực hiện đúng thông tư 13/2010-TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010 ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non. Phấn đấu đạt trường học an toàn, học sinh tích cực .
- Giáo viên trên lớp thực hiện nghiêm túc chế độ chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh cho trẻ theo chế độ sinh hoạt một ngày củ trẻ. Duy trì thực hiện lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuàn, hàng tháng.
- Tuyên truyền về công tác phòng chống HIV/AISD trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Không phân biệt và đối xử miệt thị với người và trẻ bị nhiễm HIV/AISD.
4.1.2. Biện pháp thực hiện
- Làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Vận động phụ huynh cho trẻ ăn bán trú tại trường đạt kế hoạch đề ra.
-Bồi dưỡng kế toán tính khẩu phần ăn cho trẻ
-Xây dựng thực đơn theo mùa và tổ chức nấu ăn đúng thực đơn
- Tăng cường kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng tại các nhóm lớp và các bếp ăn hàng ngày.
-Chỉ đạo việc cân đo, khám sức khỏe cho trẻ theo quy định.
-Đầu tư các trang thiết bị phục vụ chăm sóc như: bát, thìa, xoong, nồi, chậu, máy xay thịt, tủ lạnh ...
-Nghiêm túc thực hiên vệ sinh hàng ngày môi trường nhóm lớp, vệ sinh cá nhân trẻ...
-Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra nuôi dưỡng.
-Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho trẻ một năm 2 lần tháng 10 và tháng 4
Đầu tư bảng biểu để tuyên truyền chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 5/5 khu
Đầu tư mua sắm đầy đủ trang thiết bị đồ dùng đồ chơi.
Thực hiện tốt quy chế nuôi dạy trẻ trong nhà trường như nhân viên nuôi dưỡng thực hiện tốt về công tác chế biến thực phẩm về khâu nuôi dưỡng, trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ lao động cho cô nuôi.
          Giáo viên làm tốt công tác chăm sóc giáo dục.
          Chỉ đạo giáo viên ,nhân viên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mọi lúc mọi nơi.
Phun thuốc, vệ sinh đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị dạy và học
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết hợp đồng với đơn vị cung ứng thực phẩm sạch, người có giấy phép kinh doanh theo quy định để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch.
         - Ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch kiểm tra, rà soát chất lượng, nguồn gốc, giá cả thực phẩm thường xuyên.
         - Xây dựng một bếp điểm tại khu Đĩnh Tú để nhân ra diện đại trà, có kế hoạch phòng chống trẻ suy dinh dưỡng và trẻ béo phì.
         - Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, hợp vệ sinh và đáp ứng yêu cầu như của bếp ăn: Trang bị đầy đủ bảng biểu, panô áp phích để tuyên truyền và  nồi cơm điện, nồi hầm, bát thìa I nốc, tủ lạnh, máy xay thịt ...
- Thực hiện tốt công tác y tế trong trường học, thực hiện tổ chức cân đo, khám sức khoẻ theo quy định. Theo dõi biểu đồ phát triển của trẻ, quản lý sức khỏe phòng chống dịch bệnh cho trẻ.      
- Công tác chăm sóc, vệ sinh cá nhân trẻ,  giáo dục trẻ có thói quen giữ gìn vệ sinh chung, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, biết rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh,  giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
- Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm có hợp đồng thực phẩm, thực đơn được ăn theo mùa.
- Đảm bảo phòng học thoáng mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông, nhà trường kết hợp với phụ huynh chú trọng tới những trẻ bị suy dinh dưỡng để có biện pháp chăm sóc trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ trong nhà trường.
- Mua sắm một số trang thiết bị phục vụ cho việc phòng chống tai nạn thương tích như: giường, cáng, tủ thuốc cá nhân cho các lớp và các loại thuốc sơ cứu.
- Y tế học đường trực, xử lý kịp thời khi có trường hợp tai nạn thương tích xảy ra tại trường ở thể nhẹ, nếu thể nặng phải kịp thời đưa lên tuyến trên.
- Kết hợp với Trung Tâm y tế huyện và trạm Y tế xã khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ 2 lần/năm.
4.2. Đổi mới hoạt động, chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
4.2.1. Chỉ tiêu phấn đấu.
 - Triển khai có chất lượng chương trình giáo dục mầm non, đảm bảo 100% số nhóm, lớp thực hiện theo nguyên tắc: “trẻ là trung tâm- toàn diện – tích hợp – trải nghiệm”, chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hoá của địa phương, dân tộc.
- Phấn đấu 606 cháu được đánh giá, 576/606 trẻ đạt chuẩn theo độ tuổi (96%)
-Tiếp tục triển khai thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, phối hợp giữa gia đình và nhà trường theo dõi sự phát triển của trẻ,có biện pháp tác động kịp thời giúp trẻ phát triển tốt, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ vào lớp 1. Phấn đấu có 90- 95% trẻ phát triển theo độ tuổi.
-Thực hiện chuyên đề “nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2013 – 2016:
  Phấn đấu mua sắm bổ xung cho các nhóm lớp các trang thiết bị đồ dùng phục vụ các hoạt động phát triển vận động cho trẻ như : cầu thang, thang leo, cổng chui, bục bật….
       100% giáo viên biết tạo môi trường thể chất cho trẻ hoạt động phù hợp để tổ chức hoạt động thể chất tại lớp.
  100% các nhóm lớp thường xuyên thực hiện các hoạt động cho trẻ tập thể dục buổi sáng và lồng ghép nội dung giáo dục thể chất vào các hoạt động học và chơi.
- 100% các nhóm lớp thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục An toán giáo thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm hoạ thiên tai vào chương trình giáo dục mầm non.
-Trong năm học nhà trường xây dựng nhóm lớp điểm: nhóm nhà trẻ 24 – 36 tháng khu Cấn Thượng; lớp 5 tuổi A1 khu Cấn Thượng.
*.Biện pháp thực hiện
- Mua sắm bổ xung đồ dùng, đồ chơi dạy trẻ, trang trí môi trường trong và ngoài lớp học, tạo môi trường thân thiện, sạch đẹp. Thu hút sự chú ý của trẻ và phụ huynh.
- Chỉ đạo giáo viên nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn. Tổ chức đầy đủ các hoạt động một ngày của trẻ. Thực hiện đúng chương trình của các chủ đề theo phiên chế năm học.
- Chỉ đạo các nhóm, lớp đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ và kế hoạch thực hiện chương trình của nhóm, lớp mình.
- Chỉ đạo giáo viên làm đồ dùng đồ chơi  tự tạo phục vụ các chuyên đề.
- Tăng cường mua sắm đồ dùng đồ chơi và trang thiết bị theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn đồ dùng đồ chơi.
          - Làm tốt công tác tham mưu về tu sửa cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị để phục vụ tốt cho công tác dạy và học.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 06 năm 2013 của bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1. Các cơ sở giáo dục mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ; không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tài liệu phục vụ các chương trình phù hợp với độ tuổi của trẻ theo quy định.
- Nhà trường chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện tốt chương trình GDMN dạy đảm bảo  đủ chương trình theo đúng thời khóa biểu các chủ đề của phiên chế năm học. Xây dựng môi trường giáo dục phát triển vận động và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường. Tổ chức tốt các hội thi theo yêu cầu nhiệm vụ năm học dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phòng GD&ĐT, hội thi GV giỏi cấp trường, liên hoan các trò chơi và hát dân ca đối với trẻ. Thực hiện đúng quy trình đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non theo ngày và các chủ đề đúng với quy định của ngành đề ra.
-Tổ chức cho cán bộ ,giáo viên, nhân viên tham dự các chuyên đề của Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Sau đó triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên ,nhân viên.
- Tổ chức thao giảng, dự giờ giáo viên nhân viên.
-Tiếp tục tạo điều kiện cho giáo viên đi học các lớp Đại học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tổ chức cho giáo viên 5 tuổi đươc tập huấn về bộ chuẩn 5 tuổi, cung cấp tài liệu xây dựng bộ công cụ đánh giá bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.Thực hiện đánh giá bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.
- Chỉ đạo giáo viên lồng ghép các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ tài nguyên môi trường biển, hải đảo, giáo dục biến đổi khí hậu…, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm vào chương trình học của lớp theo các chủ đề trong năm học.
4.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
*Chỉ tiêu phấn đấu:
- Mua sắm thêm 2 máy tính, 2 máy chiếu (nguồn kinh phí xin từ cấp trên)
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy như đầu tư máy vi tính và CNTT cho cán bộ quản lý và giáo viên.
- Phấn đấu: Có 60% số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ tin học A, trong đó 50% số cán bộ quản lý, giáo viên có khả năng khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý và giảng dạy.
- Kế hoạch bồi dưỡng công nghệ thông tin cho Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Thực hiện bồi dưỡng chuyên đề về tin học đã được tiếp thu và triển khai tới 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
*Biện pháp thực hiện.
 - Tham mưu với tài chính cho kinh phí mua sắm thêm máy vi tính trang bị đầy đủ cho CBQL và các nhóm lớp
- Kết nối Internet tại khu trung tâm,khai thác các thông tin trên mạng
- Đầu tư máy tinh cho một số nhóm, lớp tại các khu lẻ nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT và giảng dạy cho giáo viên.
 -Tham mưu hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng về CNTT cho Cán bộ quản lý,giáo viên, nhân viên.
- Tạo điều kiện cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham dự các lớp bồi dưỡng CNTT do Phòng GD& ĐT tổ chức.
4.4. Tổ chức các hội thi trong nhà trường
* Hội thi của cô:
          Trong năm học nhà trường dự kiến tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi , nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường vào tháng 11/2014.
          Hội thi “Đồ dùng sáng tạo” vào  tháng 12/ 2015
* Hội thi của trẻ:
          Dự kiến tổ chức hội thi “ Bé với an toàn giao thông và bảo vệ môi trường”.vào tháng 12/2014.
          Tổ chức  “ Hội khoẻ măng non” dự kiến vào tháng 2 /2014
5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí giáo dục Mầm non.
5.1.Chỉ tiêu phấn đấu:
- Phấn đấu hoàn thiện tu sửa, xây dựng công trình phụ tại khu Cấn Hạ, sửa 02 phòng học khu Cây Chay .
 Kinh phí dự kiến : 200.000.000đ
 Nguồn kinh phí: xin từ ngân sách nhà nước
- Tham mưu xây dựng công trình phụ trợ, cổng, tường bao tại khu Cấn Thượng                                                                       
 Dự kiến kinh phí: 1.000.000.000 nguồn phí xin từ ngân sách nhà nước .
- Phấn đấu có đủ đồ dùng đồ chơi thông tư 02/2010/TT – BGD ĐT ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành cho 26 nhóm lớp, xin từ ngân sách và phụ huynh đóng góp.
- Đôn đốc giáo viên tăng cường làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo từ các nguyên vật liệu phế, các vật liệu sẵn có trong tự nhiên đảm bảo sản phẩm có tính thẩm mỹ cao, thân thiện với môi trường.
- Thực hiện nghiêm túc việc quản lý sử dụng tài liệu tham khảo trong nhà theo quy định tại công văn số 3441/BGDĐT- GDMN ngày 23/5/2013 của Bộ GD&ĐT về quản lý, sử dụng tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non.
- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi như vận động phụ huynh hỗ trợ kinh phí về học phẩm, quyên góp, tận dụng các phế liệu bỏ để làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
-Thực hiện Phổ cập trẻ 5 tuổi, mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ để thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục Mầm non mới.
5.2 Biện pháp thực hiện:
-Tham mưu tốt về công tác mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02 của bộ giáo dục và đào tạo
-Tuyên truyền sâu rộng với các phụ huynh để phụ huynh nhận thức tốt về cấp học mầm non.
-Tổ chức tốt hội thi đồ dùng đồ chơi sáng tạo
-Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá đồ dùng đồ chơi trong các nhóm lớp.
-Tham mưu với địa phương đầu tư xây dựng sân chơi và tường bao khu Cấn Thương. Xây dựng các phòng chức năng, phòng hiêu bộ tại khu Đĩnh Tú.
-Tham mưu đầu tư đồ dùng đồ chơi đủ cho các lớp 5 tuổi
6. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ quản lý và giáo viên
        Tổng số CBGVNV hiện có : 70 ( Giáo viên 51)
        Trong đó: Đại học, cao đẳng: 28 đạt 40% ( Giáo viên: 23)
                         Trung cấp:   42 đạt 60% ( giáo viên 28)
6.1. Chỉ tiêu phấn đấu:
-Nhà trường phấn đấu không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Ổn định đội ngũ giáo viên, đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp theo đúng Điều lệ trường mầm non.
.- Phấn đấu tỷ lệ giáo viên đạt trình độ đào tạo trên chuẩn: 70%
- Tổ chức phân công giáo viên phụ trách các nhóm lớp phù hợp với trình độ, năng lực của giáo viên trong trường.đối với giáo viên dạy lớp 5 tuổi ưu tiên các giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, bố trí đủ 10 cô/ 5 lớp đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng.
- Tỷ lệ giáo viên/nhóm, lớp: phấn đấu 2,3 cô/nhóm,lớp
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, các chuyên đề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên như: Chuyên đề vận động, chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, các hoạt động nghệ thuật… Nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan diểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm và tăng cường trải nghiệm của trẻ.
- Số Cán bộ, giáo viên, nhân viên được đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:  10 giáo viên học Đại học tại chức.
- Tổ chức học tập qui chế chuyên môn, triển khai các văn bản pháp qui của ngành và của phòng giáo dục mầm non tới 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên.
-Tiếp tục thực hiện đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ; Thực hiện đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng theo qui định.
 Đánh giá chuẩn hiệu trưởng: Đạt xuất sắc
Số giáo viên đạt chuẩn theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt 100%. Trong đó
   Giáo viên đạt xuất sắc : 20(giáo viên) = 37%
   Giáo viên đạt khá: 34(giáo viên) = 63%
- Đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tăng số lượng cán bộ quản lý và và giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý .
Phấn đấu có 70% Cán bộ giáo viên có chứng chỉ B tin học và 50% biết sử dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy.
- Công tác phát triển Đảng viên, đoàn viên trong nhà trường trong năm học phấn  đấu kết nạp từ 1 đến 2 đồng chí vào Đảng.
6.2.Biện pháp thực hiện:
- Phân công đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý đúng với chuyên ngành và năng lực của từng người, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 5 tuổi, đảm bảo đủ về số lượng và nâng cao chất lượng, có năng lực chuyên môn, không bận con nhỏ.
-Tạo mọi điều kiện cho giáo viên, nhân viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
-Chỉ đạo giáo viên, nhân viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ trong nhà trường, đảm bảo công khai minh bạch trong các hoạt động.
-Ban giám hiệu kiểm tra đánh giá các hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên với hình thức đột xuất theo kế hoạch để bình xét thi đua vào từng tháng, học kỳ, cuối năm, phát huy tính sáng tạo đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học của cô và trẻ.
-Kip thời động viên khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc
- Theo dõi, đánh giá cán bộ, giáo viên hàng tháng, hàng quý coi đó là tiêu chí đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên trong năm học.
-Làm tốt công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư thêm máy tính, cài đặt các phần mềm phục vụ công tác quản lý, chăm sóc, giảng dạy.
- Làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên, công đoàn viên ưu tú để giới thiệu đề nghị kết nạp đảng.
7. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và  tuyên truyền về giáo dục mầm non.
* Nội dung tuyên truyền:
 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng; tuyên truyền về giáo dục mầm non bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi và phát triển giáo dục mầm non chung của nhà trường.
Tuyên truyền chỉ thị 2325/ CT – BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy và học trước chương trình lớp 1.
 Tuyên truyền bộ chuẩn trẻ 5 tuổi, tuyên truyền 2 đề án: Thực hiện Phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi và đề án “ nâng cao chất lượng chăm sóc gió dục đến năm 2015”
 Tuyên truyền các chế độ chính sách của cán bộ, giáo viên, nhân viên, của trẻ
 Tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào các buổi họp phụ huynh
Tuyên truyền Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
* Hình thức tuyên truyền :
            Tuyên truyền qua các buổi họp phụ huynh đầu năm, cuối năm . 
  100% các nhóm lớp có góc tuyên truyền tháp dinh dưỡng, bảo vệ môi trường
  Các điểm trường có bảng biểu tuyên truyền, viết bài tuyên truyền.
  Tuyên truyền qua phương tiện đài truyền thanh của xã.
  Tuyên truyền qua các hội thi tiếng hát dân ca và các trò chơi dân gian, hội khỏe măng non, giáo viên giỏi cấp trường, nuôi dưỡng giỏi cấp trường, thi đồ dùng đồ chơi sáng tạo.
            Tổ chức tốt ngày hội đến trường của bé.
* Chỉ tiêu phấn đấu
- Số nhóm, lớp có góc tuyên truyền: 23/23 nhóm lớp.
*Biện pháp thực hiện:
- Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện công tác thông tin đại chúng nhằm thay đổi nhận thức của xã hội đối với cấp học mầm non.
- Mua sắm các bảng tuyên truyền ở các khu.
- Bồi dưỡng tập huấn cho cán bộ quản lý,giáo viên, nhân viên về kiến thức kỹ năng tuyên truyền về kiến thức chăm sóc giáo dục cho các bậc cha mẹ phù hợp với nhiệm vụ của ngành học và điều kiện thực tế của địa phương.
- Sử dụng hiệu quả các nội dung tuyên truyền bằng hình thức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung ở từng khu và các nhóm lớp.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở các nhóm, lớp.
8.  Công tác quản lý giáo dục.
8.1  Công tác thanh tra, kiểm tra.
* Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra chuyên môn
- Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn
- Kiểm tra nuôi dưỡng
         - Kiểm tra thu chi
         - Quản lý sử dụng thiết bị
* Hình thức kiểm tra:
         - Kiểm tra toàn diện
         - Kiểm tra định kỳ
         - Kiểm tra đột xuất
* Chỉ tiêu phấn đấu:
- Kiểm tra toàn diện 17/54giáo viên đạt 31 %
- Kiểm tra đột xuất  17/54 giáo viên đạt 31 %
- Kiểm tra quy chế chuyên môn: 100 % giáo viên
         - Kiểm tra bếp ăn: 100%
         - Kiểm tra nuôi dưỡng: 4 lần/năm
          - Kiểm tra công tác nuôi dưỡng tại các bếp ăn: Công tác giao nhận thực phẩm, thực hiện thực đơn hàng ngày và có đủ hợp đồng giao nhận thực phẩm.
- Kiểm tra toàn diện 5/8 cô nuôi đạt 56%
- Kiểm tra đột xuất 4/8 cô nuôi đạt 44 %
* Biện pháp thực hiên
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp với điều kiện thực tế.
          - Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn hiện tượng vi phạm quy chế, không đảm bảo quy định.
          - Tăng cường kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra đột xuất nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục tại các nhóm lớp.
          - Nhà trường chủ động thực hiện tốt công tác tự kiểm tra theo kế hoạch.
8.2. Công tác quản lý, chỉ đạo:
* Chỉ tiêu phấn đấu
+ Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn.
- Triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên nhân viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn trong nhà trường .
- 100% các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt 1 ngày cho trẻ, thục hiện đúng chương trình theo độ tuổi.
-Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/06/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1. Các cơ sở giáo dục mầm non tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương  trình lớp 1 cho trẻ; không yêu cầu trẻ tập tô, tập viết chữ.
+ Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ.
      -Tổ chức tập huấn, phổ biến và hướng dẫn 100%, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, văn bản chỉ đạo của ngành. Cập nhật các văn bản mới ban hành hoặc thay thế.
-100% giáo viên thực hiện qui chế dân chủ trong nhà trường
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về thi đua khen thưởng, đánh giá giáo viên, đánh giá trẻ.
          - Tiếp tục triển khai và thực hiện đúng các văn bản Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo.
+ Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính ,tài sản.
- Thực hiện tốt công tác quản lý nuôi dưỡng trong trường.
- Công khai các khoản thu đầu năm
- Quản lý tốt hệ thống hồ sơ sổ sách, chứng từ thu chi trong năm học.
- Quản lý tốt tài sản, trang thiết bị văn phòng, các nhóm lớp, bếp ăn.
        * Biên pháp thực hiện
- Ban giám hiệu chỉ đạo sát sao việc thực hiện quy chế chuyên môn trong năm học. Ban giám hiệu chịu trách nhiệm quản lý chỉ đạo theo sự phân công của Hiệu trưởng.
- Chỉ đạo giáo viên nghiêm túc thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng bộ GD&ĐT về chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lơp 1 cho trẻ; không yêu cầu trẻ tập tô, tập viêt chữ.
- Tổ chức họp hội đồng nhà trường đưa ra bàn bạc thống nhất các nội dung cụ thể sau đó đưa vào thực hiện trong nhà trường.
- Chỉ đao tốt công tác quản lý tài chính tài sản , quản lý nuôi dưỡng trong nhà trường. Thực hiện đúng nguyên tắc 3 công khai 4 kiểm tra.
- Công tác quản lý tài chính, phải rõ ràng minh bạch, tài sản, Tài sản phải rõ ràng,bảo quản tốt tránh để sẩy ra thất thác vê tài sản. Quản lý tốt về công tác nuôi dưỡng trong nhà trường về. Quản lý nuôi dưỡng trong nhà trường có đầy đu sổ sách. Sổ sách phải rõ,đầy đủ minh bạch ghi đầy đủ chính xác hàng ngày công khai xuất ăn,công khai về số lượng lương thực thực phẩm,số tiền mua trong ngày...
- Giao cho bảo vệ quản lý tài sản của nhà trường.
- Giao giáo viên quản lý tài sản của nhóm, lớp .
- Giao nhân viên nuôi dưỡng quản lý tài sản tại các bếp ăn.
8.3. Công tác thi đua :
* Chỉ tiêu phấn đấu:
+ Tập thể: Trường phấn đấu: Trường tiên tiến cấp huyện.
+ Cá nhân:   - Danh hiệu lao động tiên tiến 66/70 đ/c  đạt 94%
                    - Danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường  20 đ/c đạt 38%
                     - Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Cấp Huyện: 8 đ/c đạt 11%
- Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký viết sáng kiến kinh nghiệm 12 /70 đồng chí đạt 17%
+ các tổ chức khác: - Chi bộ: Trong sạch vững mạnh
                                - Công đoàn: Trong sạch vững mạnh
                                - Chi đoàn : Xuất sắc
* Biện pháp thực hiện.  
- Ngay từ đầu năm tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức tốt các phong trào thi đau và  tổ chức đăng ký thi đua trong toàn trường.
- Đăng ký các danh hiêu thi đua
- Đăng ký viết Sáng kiến kinh nghiệm
- Thực hiện tốt các tiêu chí thi đua
- Xây dựng kế hoạch và dự kiến các nguồn kinh phí  tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích trong năm học.
8.4. Chế độ báo cáo
- Nhà trường luôn bám sát sự chỉ đạo của phòng cũng như các ban ngành, đảm bảo báo cáo, thống kê, thông tin chính xác kịp thời theo đúng quy định.Tăng cường trao đổi văn bản, hành chính điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản, quản lý hành chính.
          - Thực hiện đúng tiến độ báo cáo và đảm bảo chất lượng báo cáo.
          - Khi có công văn cấp trên  chuyển về Hiệu trưởng phải xử lý công văn. Các công viên có liên quan tới cán bộ, giáo viên, nhân viên đều được văn thư phô tô gửi tới  từng khu để nắm bắt và giải quyết kịp thời.
- Duy trì chế độ báo cáo tháng định kỳ vào 25 hàng tháng về phòng giáo dục
        - Báo cáo đầu năm học trước ngày 22/9/2014; báo cáo giữa năm trước ngày          22/12/2014; báo cáo cuối năm học trước ngày  25/5/2015.
- Các loại báo cáo khác thực hiện theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định.
IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phân công nhiệm vụ.
- Hiệu trưởng:
* Nguyễn Thị Hạnh: Người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường. Công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo về cơ sở vật chất, chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Tham  gia các hoạt động chăm sóc giáo dục 2 giờ/tuần
- Phó Hiệu trưởng:
* Lê Thi Mơ: Tham gia các hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, hội đồng trường, đánh giá chất lượng trường mầm non, quản lý các loại hồ sơ sổ sách có liên quan đến chuyên môn khối mẫu giáo, hồ sơ sổ sách của nhà trường, tham gia ban chỉ đạo công tác phòng, chống các bệnh thường gặp ở trẻ...
Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học, hàng tháng của nhà trường.
Có trách nhiệm giải quyết công việc trong lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về những công việc đó.
Tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ /tuần 
* Nguyễn Thi May:
Tham gia các hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, hội đồng trường, đánh giá chất lượng trường mầm non, quản lý các loại hồ sơ sổ sách có liên quan đến chuyên môn khối nhà trẻ, hồ sơ sổ sách của nhà trường, tham gia ban chỉ đạo công tác phòng, chống các bệnh thường gặp ở trẻ...
Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học, hàng tháng của nhà trường.
Có trách nhiệm giải quyết công việc trong lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về những công việc đó.
Xây dựng kế hoạch thăm lớp dự giờ các hoạt động chăm sóc của giáo viên, dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý.
Kiểm tra việc thực hiện môi trường trong và ngoài lớp đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp.
Tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ/ tuần 
* Nguyễn Thị Thanh Minh: Phụ trách công tác chăm sóc nuôi dưỡng và công tác đánh giá trường mầm non, phụ trách 1 số hồ sơ sổ sách chung của ban giám hiệu.
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về những công việc được phân công.
Xây dựng Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo tháng, theo quý, theo năm trên cơ sở Kế hoạch năm học.
Hướng dẫn nhân viên xây dựng thực đơn, chế biến món ăn và đánh giá khẩu phần ăn của trẻ.
Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, an toàn thực phẩm của các bếp ăn
Tham gia các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng 4 giờ/tuần.
- Tổ trưởng các tổ chuyên môn:
Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ.
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cùng Ban giám hiệu kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trong nhà trường.
Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.
Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ 2 tuần/lần.             
- Tổ nhân viên nuôi dưỡng:
Nhiệm vụ: chăm sóc  mảng nuôi dưỡng trẻ.
Thực hiện tốt quy trình chế biến thức ăn phải đảm bảo sạch sẽ an toàn  vệ  sinh thực  phẩm.
- Tổ văn phòng:
Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần/tháng/năm phục vụ cho việc các hoạt động của nhà trường về chăm sóc dinh dưỡng.
Giúp Hiệu trưởng quản lý tài chính, tài sản, lưu giữ hồ sơ của nhà trường.
Thực hiện tốt bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu quả của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.
Tham gia đánh giá, xếp loại trong năm.
Tổ Văn phòng sinh hoạt ít nhất 2 tuần/lần.
2. Thời gian thực hiện
Từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 5 năm 2015 (có Kế hoạch tháng kèm theo)
Trên đây là Kế hoạch năm học 2014 - 2015 của trường Mầm non Cấn Hữu rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo để kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học được hoàn chỉnh hơn và đạt kết quả tốt nhất trong năm học.
 
Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG
-Phòng GD&ĐT;
-HT, các PHT;
-Tổ trưởng các tổ chuyên môn;
-Các đoàn thể trong nhà trường;                                     
- Lưu VT.                                                                                   
                                                                                        Nguyễn Thị Hạnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ý KIẾN CỦA PHÒNG GD& ĐT  QUỐC OAI
                                                 KẾ HOẠCH THÁNG
Thời gian Nội dung Người phụ trách
Tháng 8/2014
 
- Tiếp thu các lớp chuyên đề hè và triển khai bồi dưỡng tới 100% CB, GV, NV trong nhà trường.
- Chuẩn bị tốt CSVC cho năm học 2014 – 2015.
- Thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2014- 2015.
- Phân công giáo viên ,ôn định nề nếp lớp đầu năm học.
- Hiệu phó, tổ trưởng tổ chuyên môn.
 
- Hiệu trưởng.
- BGH- GV
 
- BGH, GV
Tháng 9/2014 - Tổ chức tốt ngày hội đến trường của bé.
- Ổn định nề nếp các nhóm lớp.
- Báo cáo công tác thu đầu năm với UBND xã và PGD.
- Họp phụ huynh ở các khu trường.
- Xây dựng kế hoạch và duyệt kế hoạch về phòng.
- Duyệt kế hoạch các tổ chuyên môn.
- Kiểm tra việc thực hiện trang trí nhóm lớp.
-Cân đo trẻ và lên biểu đồ
- Vệ sinh trường lớp và theo dõi một số dịch bệnh của trẻ em.
- Hoàn thiện các loại báo cáo thống kê đầu năm.
- BGH, GV, NV.
- Giáo viên.
- Ban giám hiệu
 
- BGH
- BGH
 
- BGH.
-BGH
- BGH,y tế
Y tế, GV
BGH, NV
Tháng 10/2014 - Tham dự các chuyên đề : Âm nhạc, tạo hình, giáo dục thể chất.
- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế chuyên môn ở các nhóm lớp.
- Dự giờ khảo sát đánh giá GV đầu năm.
-Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức. Đăng ký thi đua năm học 2014- 2015.
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ lần 1 cho trẻ. Và CB,GV,NV
- Tổ chức kỷ niệm ngày 20/10.
- BGH, GV
 
- BGH.
 
-BGH
-BGH, Công đoàn.
 
- BGH, Y tế.
- BGH,GV,NV
 
Tháng 11/2014 - Tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của PGD.
- Thăm lớp dự giờ đánh giá việc thực hiện chuyên môn của GV.
- Thanh tra toàn diện 2 GV.
- Kiểm tra HSSS của các nhóm lớp, chuẩn bị đón đoàn kiểm tra chuyên ngành.
- Thi giáo viên dạy giỏi , nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường
- Tổ chức hội thi “ Hội khoẻ măng non”
- Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11.
- BGH.GV
 
- BGH, tổ trưởng tổ CM.
 
- BGH.
- BGH,GV,NV
- BGH,GV,NV
 
- BGH,GV,NV
 
- BGH,GV,NV
Tháng 12/2014 -Tổ chức hội thi “ Triển lãm đồ dùng dạy học tự làm” cấp trường. Tham gia cấp huyện
- Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp phòng chống dịch bệnh và phòng chống SĐ cho trẻ.
- Cân trẻ và vào biểu đồ sức khoẻ
- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên
- Tham gia các chuyên đề do Phòng GD&ĐT tổ chức, triển khai tại trường.
- BGH,GV
 
- BGH,Y tế, GV
 
- Y tế,GV
 
- BGH,GV
- BGH,GV
Tháng 01/2015 - Sơ kết học kỳ I.
- Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích của trẻ.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, nhân viên.
- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên
- BGH.
- Y tế, Gv
 
-BGH.
Tháng 02/2015 - Nghỉ tết nguyên đán.
- Thăm lớp dự giờ đánh giá việc thực hiện chuyên môn của GV.
- Ổn định nề nếp sau tết.
- Tổ chức hội thi: Bé với An toàn giao thông và bảo vệ môi trường”.
-Cân trẻ và vào biểu đồ
- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên
- BGH.
- BGH
- CB, GV, NV.
 
- BGH,GV,NV.
- Gv, y tế
Tháng 03/2015 - Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, nhân viên.
- Kiểmtra toàn diện 3 GV.
-Tham gia hội thi của trẻ cấp Huyện
- CB,GV,NV đăng ký thi đua chuẩn bị tốt các nội dung  cho đợt thẩm định Chiến sĩ thi đua
- BGH.
 
- BGH, GV.
-BGH,GV
- BGH,GV,NV
Tháng 4/2015 - Cán bộ, giáo viên nhân viên chưa được thẩm định tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung thẩm định CSTĐ
- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên
- Đánh giá chất lượng cuối năm các mặt phát triển của trẻ trên nhóm lớp.
- Đánh giá chất lượng các chuyên đề.
- Khám sức khoẻ lần II cho trẻ.
-Cân,đo trẻ lên biểu đồ.
- Dự Sơ kết rút kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện chuyên đề giáo dục phát triển thể chất.
- Triển khai công tác thi đua, viết SKKN.
- Hoàn thành công tác PCGD trẻ 5 tuổi.
 - BGH,GV,NV
 
- BGH
 
- BGH,GV.
- BGH, GV
- BGH, Y tế.
- Y tế, Giáo viên.
 - BGH.
 
- BGH, GV
- BGH
Tháng 5/2015 - Kiểm tra đánh giá cuối năm các nhóm lớp.
- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN, chuẩn Hiệu trưởng báo cáo PGD
- Xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, bình xét thi đua.  Hoàn thiện hồ sơ SKKN nộp PGD
- Tổng kết năm học.
- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.
- BGH,GV.
- BGH, tổ trưởng tổ CM, GV
- HĐXDTĐ, HĐX SKKN
 
- BGH,GV,NV
- BGH, GV phụ trách CTPC
Tháng 6/2015 - Hoàn thiện Hồ sơ thi đua
- Đón đoàn kiểm tra công nhận duy trì phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi của Huyện.
- Tổ chức tốt ngày 01/6.
- Xây dựng kế hoạch và Triển khai công tác hoạt động hè về chăm sóc giáo dục.
- Tổ chức CB, GV, NV đi thăm quan, học tập.
- Kế hoạch sắp xếp cho CB, GV, NV nghỉ luân phiên trong dịp hè
- BGH.Công đoàn
- BGH,GV
 
- BGH,GV.
- BGH
 
- BGH.
- BGH.
Tháng 7+8/2015 - Bàn giao trẻ 5 tuổi lên Tiểu học.
- Chiêu sinh trẻ.
- Tổ chức tuyển sinh trẻ năm học 2015- 2016
- Tổ chức cho CB, GV, NV tham gia lớp bồi dưỡng hè.
- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới
- BGH,GV 5 tuổi.
- BGH.GV
- BGH,GV.
- BGH.
 
- BGH,GV,NV
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 601/UBND-PGD&ĐT

CV phối hợp thực hiện tuyển sinh

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:19

CV83

Công văn tăng cường công tác đảm bảo an toàn

Thời gian đăng: 04/04/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:8

1334/BGDĐT-CTHSSV

1334/BGDĐT-CTHSSV

Thời gian đăng: 04/07/2018

lượt xem: 131 | lượt tải:34

890/QĐ-BGDĐT

890/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 04/07/2018

lượt xem: 99 | lượt tải:50

794/QĐ-BGDĐT

794/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 04/07/2018

lượt xem: 118 | lượt tải:27

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 72 | lượt tải:27
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
h1
h2
h3
h4
h5
Giáo viên gửi bài viết
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây